Podmínky použití

Podmínky užití webového rozhraní

(dále jen „Podmínky užití“)

Nacházíte se na webovém rozhraní www.wstranky.cz (dále jen „webové rozhraní“), které provozuje naše společnost

Test

IČ:

DIČ: (identifikovaná osoba)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Adresa pro doručování: Test

Telefonní číslo: +420 721 327 696

Kontaktní e-mail: helpdesk@wstranky.czVezměte na vědomí, že bez ohledu na to, zda se na webovém rozhraní registrujete, zřizujete na něm internetové stránky a dále je spravujete, anebo webové rozhraní pouze navštěvujete, je nutné se řídit dále uvedenými pravidly, která vymezují a upřesňují podmínky užívání všech funkčních součástí webového rozhraní.

Na webovém rozhraní vám umožňujeme za podmínek zde stanovených založení uživatelského účtu. Po založení uživatelského účtu vám bude umožněno v rámci webového rozhraní zřídit internetové stránky a dále upravovat, editovat, vkládat a jinak spravovat dle těchto Podmínek užití (dále jen „spravovat“) obsah těchto internetových stránek na doménách odvozených od domény webového rozhraní (dále jen „internetové stránky“). 1. REGISTRACE NA WEBOVÉM ROZHRANÍ

Ke zřízení a následnému spravování internetových stránek je nutná vaše registrace prostřednictvím registračního formuláře umístěného na webovém rozhraní. Do registračního formuláře je nutné vyplnit požadované údaje, zejména vámi vybrané jméno domény, požadovaný název vašich internetových stránek, kontaktní e-mail a heslo. Internetové stránky jsou zřízeny dokončením registrace.

Každá osoba může mít na webovém rozhraní zřízených více internetových stránek pod jednou e‑mailovou adresou.

Pro spravování internetových stránek a uživatelského účtu je potřeba uživatelské jméno (kontaktní e‑mail) a heslo. Přístupové údaje uchovávejte v tajnosti. Neneseme odpovědnost za případné zneužití internetových stránek či uživatelského účtu třetí osobou.

Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Internetové stránky, při jejichž zřízení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit. V případě změn ve vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.

Registrací na webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito Podmínkami užití seznámili a souhlasíte s nimi.

Prostřednictvím uživatelského účtu můžete především spravovat internetové stránky na vlastní doméně odvozené od domény webového rozhraní. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní. 1. INTERNETOVÉ STRÁNKY

  1. Co je účelem webového rozhraní a internetových stránek?

Nabízíme vám možnost zřídit a spravovat vlastní internetové stránky a šířit jejich prostřednictvím vlastní obsah. Obsahem se v tomto dokumentu rozumí zejména texty nejrůznějších druhů, fotografie, umělecká díla, kresby, malby, hudební díla, zvukové záznamy či videa, které jsou umístěny na internetových stránkách.

Veškerý obsah umístěný na internetových stránkách je volně přístupný všem návštěvníkům internetových stránek.

  1. Kdo může spravovat obsah internetových stránek?

Spravovat obsah internetových stránek může kromě vás i naše společnost jakožto provozovatel, a to zejména v případech stanovených v těchto Podmínkách užití.

  1. Je zřízení a spravování internetových stránek bezplatné?

Zřízení a spravování internetových stránek je bezplatné. Na internetových stránkách může být umístěn náš obsah, zejména reklamy. Reklamy mohou být odstraněny za poplatek. Bližší informace ke službě vypnutí reklam a platbě za ni jsou umístěny čl. 3. těchto Podmínek užití a dále na webovém rozhraní.

  1. Jaký obsah smíte vkládat?

Obsah internetových stránek nesmí jakýmkoli způsobem snižovat lidskou důstojnost, porušovat jakákoli práva na ochranu osobnosti, autorská práva, narušovat duševní a mravní vývoj dětí a mladistvých, nebo zahrnovat erotické, pornografické, rasistické, nacistické či jiné protiprávní prvky, podněcovat k násilí, rasové či jiné nesnášenlivosti, nebo jinak porušovat obecně závazné právní předpisy.

Neodpovídáme za jakékoli porušení jakýchkoli práv prostřednictvím internetových stránek. Odpovědnost za soulad obsahu na vašich internetových stránkách s těmito Podmínkami užití a obecně závaznými právními předpisy nesete vy.

Vezměte na vědomí, že máme právo internetové stránky včetně vašeho uživatelského účtu bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím těchto internetových stránek nebo uživatelského účtu dochází k porušování dobrých mravů, obecně závazných právních předpisů nebo těchto Podmínek užití.

Pokud nám vznikne jakákoliv újma (vč. toho, když bude vůči nám vznesen jakýkoliv nárok třetích osob) způsobená vaším porušením obecně závazných právních předpisů, dobrých mravů či vašich povinností dle těchto Podmínek užití, jste povinni nám tuto újmu nahradit v plném rozsahu bez zbytečného odkladu po tom, co vám ji doložíme.

  1. Lze vytvořené internetové stránky odstranit?

Zřízené internetové stránky můžete kdykoliv odstranit. Odstranit internetové stránky můžeme rovněž my za podmínek uvedených v těchto Podmínkách užití. 1. VYPNUTÍ REKLAM

Zpoplatněnou službou je pouze služba vypnutí reklam na vašich internetových stránkách dle článku 2.3 těchto Podmínek užití. Cena této služby (dále jen „cena“) a další podrobnosti jsou stanoveny na webovém rozhraní. Cena uvedená na webovém rozhraní je konečná, obsahuje veškeré daně, cla a poplatky.

  1. Jak si službu objednat a kdy je uzavřena smlouva?

Upozorňujeme, že prezentace služby na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Objednání zpoplatněné služby vypnutí reklam lze učinit vždy prostřednictvím webového rozhraní (zaplacením poplatku prostřednictvím platební brány) nebo jiným způsobem, který dle informací na webovém rozhraní umožňujeme.

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je vám doručeno potvrzení na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli při registraci, případně v objednávce. Pokud takové potvrzení neobdržíte, je smlouva uzavřena okamžikem připsání příslušné částky na náš účet.

Dokumenty tvořící smlouvu vám budou zaslány e‑mailem nebo na vaši žádost vytištěny poštou. Při zasílání poštou vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených. Dokumenty tvořící smlouvu archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám.

Reklamy budou vypnuty (odstraněny z internetových stránek) do 3 pracovních dnů od připsání příslušné částky na náš účet.

  1. Jaké způsoby platby přijímáme?

Cenu můžete vždy uhradit bezhotovostně prostřednictvím platební brány, a to vždy před poskytnutím služby. Případné další způsoby platby, splatnost platby a případné poplatky spojené s některými způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

  1. Odstoupení od smlouvy

V souladu s § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit mimo jiné od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, a o tomto důsledku jste byli informováni. Zasláním platby za poskytnutí služby vypnutí reklam, resp. potvrzením na webovém rozhraní, nám dáváte výslovný souhlas s poskytnutím této služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a berete na vědomí, že tím ztrácíte právo odstoupit od smlouvy ve čtrnáctidenní lhůtě.

Nejedná-li se o situaci uvedenou v předchozím odstavci, můžete od smlouvy jako spotřebitel bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Oznámení o odstoupení od smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu nebo na e-mail. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář. Veškeré přijaté peněžní prostředky vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Peníze vám vrátíme stejným způsobem, jakým jsme je přijali (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný jiný nesdělíte a nevzniknou vám tímto žádné další náklady), nebo způsobem, jaký budete požadovat.

My si vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy, pokud jsme neobdrželi od vás cenu v době splatnosti nebo služby z objektivních příčin není možné za původních podmínek poskytnout, či se plnění stane objektivně nemožným nebo protiprávním. V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili cenu, vrátíme vám přijatou částku do pěti dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu.

  1. Práva z vadného plnění

Jako poskytovatel služeb odpovídáme za to, že služba při poskytnutí nemá vady, a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou. Služba při poskytnutí nemá vady a je poskytnuta ve shodě se smlouvou, když odpovídá jejímu popisu na webovém rozhraní, je poskytnuta v dohodnutém termínu, je poskytnuta s náležitou odborností a péčí a je v souladu s požadavky právních předpisů.

V případě, že vám služba byla poskytnuta vadně, máte zejména právo na bezplatnou nápravu (zejména na dodatečné poskytnutí služby), přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy (pouze v případě, že je vadné plnění podstatným porušením smlouvy). Případná další práva vyplývající z obecně závazných právních předpisů nejsou tímto ustanovením dotčena.

Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud jste o vadě před poskytnutím služby věděli nebo jste vadu sami způsobili, zejména poskytnutím nesprávných nebo neúplných informací.

Vady reklamujte bez zbytečného odkladu po tom, co jste se o nich dozvěděli. Vadu služby lze reklamovat nejpozději do šesti měsíců ode dne poskytnutí služby. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby.

Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám vystavíme písemné potvrzení. V případě složité reklamace rozhodneme o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace. Vezměte na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu. 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Čím se řídíme při nakládání s osobními údaji?

Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“) a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  1. Co jsou osobní údaje?

Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Osobními údaji jsou zejména (avšak nikoliv výlučně):

  1. Jak získáváme vaše osobní údaje?

Své osobní údaje nám poskytujete zejména při zřízení uživatelského účtu. Pokud dojde k jakékoliv změně vašich osobních údajů, informujte nás o tom prosím.

Při návštěvě a užívání webového rozhraní může dále docházet k získávání a ukládání některých osobních údajů prostřednictvím souborů cookies. Více o souborech cookies se dočtete v článku 7 těchto Zásad.

  1. Na jakém základě a pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje?

Použít vaše osobní údaje k jinému účelu, než pro který byly získány, můžeme jen na základě vašeho souhlasu.

  1. Po jak dlouhou dobu údaje využíváme?

Osobní údaje zadané v rámci registrace, zřizování a spravování internetových stránek využíváme pouze po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy a splnění právních povinností, resp. pro ochranu našich právních nároků.

Pokud nám udělíte výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů, budou údaje využity po dobu fungování webového rozhraní, na kterém budeme nabízet služby obdobné těm, které vám byly poskytnuty, event. po dobu trvání uděleného souhlasu, event. do odvolání souhlasu. 1. VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI

  1. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje jen na základě vašeho souhlasu (tj. bez jiného zákonného důvodu), můžete tento souhlas kdykoliv odvolat.

Odvolání souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů je možné kdykoliv, a to:

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním.

  1. Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo nás požádat o informaci, zda provádíme zpracování vašich osobních údajů. Pokud vaše údaje zpracováváme, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a zejména k následujícím informacím:

Na vaši žádost vám poskytneme kopii zpracovávaných údajů. Za další kopie vám můžeme účtovat administrativní poplatek nepřevyšující náklady spojené s vyhotovením a předáním těchto dalších kopií.

  1. Právo na opravu

Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat bezodkladnou nápravu, tj. opravu nepřesných údajů a/nebo doplnění neúplných údajů.

  1. Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud je zpracováváme pro účely přímého marketingu včetně jakéhokoliv automatizovaného zpracování osobních údajů. Po vznesení námitky přestaneme vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat.

  1. Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje smazali, pokud:

Pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí vymazání, jsme povinni vaší žádosti vyhovět.

  1. Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud:

Při omezení zpracování jsme pouze oprávněni vaše osobní údaje uložit; další zpracování je možné jen s vaším souhlasem, nebo ze zákonných důvodů.

Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu námitky proti zpracování, trvá omezení po dobu nutnou pro zjištění, zda jsme povinni vaší námitce vyhovět.

Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu popření přesnosti údajů, trvá omezení po dobu ověření přesnosti údajů.

  1. Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na získání vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a jejich předání jinému správci osobních údajů.

  1. Jak můžete svá práva uplatnit?

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji můžete uplatnit prostřednictvím našich kontaktních údajů. Veškeré informace a úkony vám budou poskytnuty bez zbytečného odkladu.

Při ochraně vašich osobních údajů vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz), který vykonává dozor nad ochranou osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Pokud se zejména vaše bydliště, místo výkonu zaměstnání nebo místo údajného porušení ochrany osobních údajů nachází mimo Českou republiku v jiném členském státě Evropské unie, můžete se obrátit na příslušný dozorový úřad v tomto členském státě. 1. SPRÁVA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Kdo vaše osobní údaje zpracovává?

Jsme správcem osobních údajů ve smyslu nařízení. V rozsahu, jaký je nutný pro splnění smlouvy nebo dalších povinností, jsme oprávněni vaše osobní údaje předávat i dalším osobám, např. osobám podílejícím se na splnění smlouvy či našich povinností. Případně můžeme pověřit i jiné zpracovatele a příjemce osobních údajů. Kdo konkrétně vaše osobní údaje zpracovává, vám sdělíme také na základě vašeho dotazu.

Vaše osobní údaje nebudou předávány do států mimo Evropskou unii, ledaže to bude nezbytné pro plnění smlouvy nebo z jiného důvodu v souladu s pravidly takovéhoto předávání stanovenými nařízením.

  1. Jak osobní údaje zpracováváme?

Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

  1. Osobní údaje třetích osob na internetových stránkách

Budete-li na internetové stránky uvádět jakékoliv osobní údaje třetích osob a bude-li tím dovozena pozice naší společnosti jako zpracovatele osobních údajů dle nařízení, mají tyto Podmínky užití rovněž funkci zpracovatelské smlouvy dle čl. 28 nařízení. Tímto prohlašujete, že jste (v rovině zpracování osobních údajů dle tohoto odstavce) správcem osobních údajů subjektů údajů a že jejich osobní údaje získáváte a dále zpracováváte v souladu s nařízením.

Jako zpracovatel se zavazujeme zpracovávat pro vás osobní údaje subjektů údajů, které na internetových stránkách uvedete, a to výlučně pro účely zajištění provozu internetových stránek, elektronickým způsobem, po dobu trvání naší spolupráce dle těchto Podmínek užití. Další práva a povinnosti zde neuvedená se řídí nařízením, zejména čl. 28 nařízení.

Tímto nám dáváte obecné povolení k zapojení dalšího zpracovatele. Zavazujeme se informovat vás předem o zapojení každého nového dalšího zpracovatele a máte právo k tomuto vyslovit námitky. Shodně s vámi se zavazujeme poskytnout si navzájem součinnost potřebnou pro řádné plnění povinností spojených s ochranou osobních údajů. 1. SOUBORY COOKIES

  1. Co jsou to cookies?

Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují fungování webového rozhraní.

Ne všechny cookies shromažďují osobní údaje; některé pouze umožňují správné fungování webového rozhraní. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči.

Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

  1. Jaké cookies a pro jaké účely je webové rozhraní využívá?

Webové rozhraní používá relační (dočasné) cookies, které jsou automaticky mazány po ukončení prohlížení webového rozhraní. Dále využívá trvalé cookies, které zůstávají ve vašem zařízení, dokud je nesmažete.

Cookies, které využívá webové rozhraní, jsou následující:

  1. Používané služby pracující s cookies

Webové rozhraní používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google LLC (dále jen „Google“). Tyto služby pracují s informacemi získanými prostřednictvím souborů cookies.

Pokud vás zajímá, jak Google využívá data, které od nás získává, a jak zpracování upravit nebo zakázat, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz: Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů. 1. OSTATNÍ VZTAHY SOUVISEJÍCÍ S UŽÍVÁNÍM WEBOVÉHO ROZHRANÍ A INTERNETOVÝCH STRÁNEK

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. 

Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní a internetových stránek nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

Pokud se při užívání webového rozhraní a internetových stránek dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní a odstranit vaše internetové stránky, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů. 1. DALŠÍ INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Pro podání stížnosti týkající se našich služeb a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

K poskytování služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se dodržování předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu. 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek, souhlasíte s tím, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám pak poskytována tato vyšší míra ochrany.

V případě, že je některé ustanovení těchto Podmínek užití neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Znění Podmínek užití můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním podmínek užití, za jehož účinnosti vznikly.

Tyto Podmínky užití jsou platné a účinné od 12.02.2019